ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД

Информация за обработване и защита на лични данни.

“ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с EИК: 147151793, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, пл. ”Баба Ганка” №5 и Интернет страница на агенцията, обработва вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

Настоящата информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД дейност. Информацията включва следното:

 1.  Какви данни обработваме
 2.  Източници на данни
 3.  За какви цели обработваме вашите данни
 4.  Директен маркетинг
 5.  Основанията, на които обработваме вашите данни
 6.  Трети лица, на които предоставяме лични данни
 7.  Какви са правата ви като субект на данни
 8.  Срок за съхранение на данните
 9.  Промени в настоящата информация

“ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

1. Какви данни обработваме

В хода на своята дейност “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД обработва различни видове лични данни, които се групират в посочените по-долу категории.

В зависимост от конкретните продукти и/или услуги, които ползвате, агенцията обработва някои или всички от изброените данни.

 • Персонална информация (имена, ЕГН/дата на раждане и място на раждане, личен номер на чужденец, гражданство, адрес/и, вкл. държава, данни по документ за самоличност,  телефон, електронен адрес, клиентски номер,  данни за представители по закон и по пълномощие, собственици/действителни собственици на капитала, участваща юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели, данни за лица, чрез които се осъществява контакт с определено физическо или юридическо лице и др.)
 • Икономическа информация (имотно състояние и имуществени права,  свързаност между лица.)
 • Информация, събирана при използване от вас на информационни и комуникационни технологии
  • IP адреси, онлайн идентификатори, потребителско име, парола, лог данни
  • Местоположение (напр. от вашия мобилен телефон, IP адрес)
  • Информация за конкретното устройство (например модела на хардуера, версията на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството и данни за мобилната мрежа, включително телефонния номер)
  • "Бисквитки", които еднозначно могат да идентифицират вашия браузър
 • Информация относно ползвани продукти и/или услуги (какви услуги сте ползвали и/или ползвате, вашите специфични изисквания към тях)
 • Комуникационна информация (информацията, която научаваме за вас от кореспонденцията помежду ни)

В редица случаи събираме и обработваме ваши данни и когато не сте наш клиент.

Например:

 • Когато действате в качеството ви на представител (законен или по силата на упълномощаване) на наш клиент.
 • Когато участвате пряко или непряко в собствеността на юридическо лице, което е или желае да стане наш клиент, ние сме длъжни да идентифицираме неговия действителен собственик в изпълнение на задълженията ни съгласно ЗМИП.
 • Когато вие или представлявано от вас лице сте член на органите на юридическо лице, което е или желае да стане наш клиент и решенията на съответния орган касаят отношенията ни с това юридическо лице.
 • Когато сте посочен като лице за контакт от наш клиент или от лице, с което имаме договорни отношения.
 • Когато вашите данни са ни предоставени в запитване или указание, касаещо вас или представлявано от вас лице, отправено от държавен орган/институция или лице, осъществяващо публични функции.

Във всички случаи, когато имаме достъп и обработваме ваши данни, ние се задължаваме да спазваме принципите, описани в настоящия документ, и изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

2. Източници на данни

Събираме горепосочените данни по следните начини:

 • Информация, която вие ни предоставяте.
 • Информация, която трети лица ни предоставят (напр. държавни органи/институции, финансови институции, наши партньори, свързани лица с вас и вашия бизнес, лица, осъществяващи публични функции).
 • Информация, която получаваме при използването на услугите ни от ваша страна или от страна на лице, което представлявате.
 • Информация, достъпна в публични регистри/имотен регистър, регистър Булстат, търговски регистър/.
 • "Бисквитки" и подобни технологии.
 • Интернет.
 • Видео и аудио наблюдение и запис в офиса на агенцията.
 • Други източници.

Преди да ни предоставите данни, принадлежащи на трето лице, трябва да се уверите, че сте го информирали за това и имате неговото съгласие или друго законосъобразно основание да го направите. Също така е необходимо да го запознаете с настоящата информация, приложима относно обработването и защитата на неговите данни в рамките на нашата организация.

В случай, че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са предоставени без наличието на законосъобразно основание или без съгласието и/или знанието на техния субект или по друг незаконосъобразен начин, “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това субекта на тези данни, доколкото това е възможно.

3. За какви цели “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД обработва вашите данни

“ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД обработва вашите лични данни за следните цели:

 • Идентифициране на клиенти и лица, с които агенцията встъпва в отношения. Предоставянето на личните данни е доброволно или се осъществява в изпълнение на нормативно изискване. В случай на отказ да бъдат предоставени, “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД няма да бъде в състояние да предостави исканите услуги.
 • За изпълнение на сключени между агенцията и вас/представляваното от вас лице договорености.
 • Реализация на маркетингови проучвания (получаване на информация за възприятието на бранда, поведението, нуждите и очакванията на настоящи и потенциални клиенти с оглед разработване/подобряване на продукти и/или услуги и подобряване нивото на обслужване на клиентите на агенцията).
 • Съхранение и архивиране на документи.
 • Защита на вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице.
 • За целите на защита легитимните интереси на агенцията (в случаи на съмнения за злоупотреба и/или измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, свързани с правоотношенията между вас/представлявано от вас лице и агенцията; при евентуални съдебни спорове, свързани с правоотношенията между вас/представлявано от вас лице и агенцията и др.).
 • Извършване на проверка и предоставяне на отговор по отправено от вас/представлявано от вас лице запитване, препоръка, оплакване или жалба.
 • Изпращане до вас/представлявано от вас лице на информация на хартиен и електронен носител относно ползвани от вас услуги и/или продукти.
 • Постигане на нормативно съответствие на дейността на агенцията съгласно изискванията на приложимите законови разпоредби и общата регулаторна рамка, напр. за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари; за мерките срещу финансирането на тероризма и др.
 • С оглед установяване, упражняване или защита на правните претенции на агенцията.

4. Директен маркетинг

За целите на директния маркетинг, ние използваме и обработваме вашите данни, за да ви информираме за нашите най-нови продукти и услуги и да ви предложим:

 • По-добри условия по вече ползвани такива.
 • Продукти, които не ползвате, но смятаме, че биха представлявали интерес за вас или за вашия бизнес.
 • Специални оферти, изготвени специално за вас или вашия бизнес.
 • Продукти и услуги на наши партньори, които “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД разпространява в качеството си на посредник.

Информацията, която имаме за вас, се състои от данните, които вие сте ни предоставили при ползването на нашите продукти и услуги, такива, които събираме, когато използвате информационни и комуникационни технологии (напр.: посещение на интернет страницата на агенцията), за да достъпите нашите продукти, услуги и комуникационни канали, както и данни за контакт, обявени от вас в публично достъпни сайтове (напр. уебсайтовете, които вие или представляваните от вас лица поддържате, информацията за контакт, която е публикувана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и др.).

Обработваме тази информация, за да можем да предположим какви биха били вашите нужди и интереси по отношение на предлаганите от агенцията продукти и услуги. Изготвеното въз основа на наличните данни предположение се съпоставя с условията на нашите или на партньорите ни продукти/услуги, като по този начин се стремим да преценим кои продукти, услуги и офертите към тях биха били интересни и полезни за Вас като наш съществуващ или потенциален клиент, с който искаме да продължим или изградим ползотворното си партньорство.

В случай, че не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост, имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг по един от следните начини: 

 • Чрез писмена декларация, подадена в офиса на агенцията.

След получаване на възражение от ваша страна агенцията преустановява обработването на вашите данни за тези цели.

5. На какво основание “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД обработва вашите лични данни

“ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД обработва вашите лични данни законосъобразно въз основа на предвидените легални основания съгласно чл. 6 от Общия регламент за защита на лични данни.

Договорно основание

Ние обработваме вашите лични данни, когато това е необходимо за предприемане на стъпки за сключване на договор с вас/представляваното от вас лице или за изпълнението на вече сключен с агенцията договор.
 

Законово задължение

В случаите, когато спрямо “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД се прилагат редица нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове, както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС, с оглед на тяхното изпълнение агенцията обработва вашите лични данни за спазване на съответното задължение, което се прилага спрямо нея.

Например, обработваме лични данни за целите на изпълнение на задълженията ни за предотвратяване на прането на пари и финансиране на тероризъм, както и за целите на подаване на информация и отчети към държавни органи в съответствие със Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други.

Легитимен интерес

В редица случаи агенцията обработва вашите данни на основание свои легитимни интереси. Напр. за целите на предотвратяване на измами, установяване, превенция и управление на операционния риск, стратегическо планиране на нашия бизнес, директен маркетинг, но само когато предлага на съществуващите си клиенти сходни на ползваните от тях свои продукти/услуги. Преди да започне обработката на данните ви за тези цели, както и в хода на обработването им, агенцията проверява дали има баланс между легитимния й интерес и вашите основни права и свободи или интереси и в случай, че последните имат преимущество, не предприема или преустановява обработката на вашите данни, освен ако вие изрично не дадете своето съгласие за обработването.

Съгласие

В други случаи, напр. за предлагане на наши нови продукти и услуги, които преди не сте ползвали, както и продукти и услуги на наши партньори, агенцията обработва вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на вашето изрично съгласие за това.

6. Трети лица, на които “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД предоставя лични данни

“ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД няма да предоставя личните ви данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели и ако е налице едно от следните обстоятелства:

Обработване от друго лице по възлагане от агенцията

Предоставяме лична информация на свързани или други доверени лица, за да я обработват вместо нас по силата на сключен договор помежду ни, въз основа на нашите инструкции и в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на лични данни.

Тук попадат следните трети лица, които обработват вашите данни по възлагане от банката:

 • Партньори на агенцията по договори за адвокатски услуги или услуги по превод на документи.
 • Доставчици на системи/услуги за управление и поддръжка на нашата дейност и качеството на услугите ни, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които агенцията има сключен договор (напр. компании за маркетинг и маркетингови проучвания, доставчици на ИТ и телекомуникационни услуги, доставчици на софтуерни продукти, лица, извършващи поддръжка на електронни платформи, ползвани от агенцията във връзка с предоставяне на услуги,  доставчици на компютърна поддръжка, и др.).

“ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД предприема необходимите мерки, за да гарантира, че ангажираните лица по обработване на лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на банката, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

В изпълнение на законово задължение

Споделяме ваши данни с държавни органи/институции, лица с публични функции, регулатори и надзорни органи или лица, изпълняващи публични функции ( НАП, НОИ, ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗК, КЗЛД, държавни и частни съдебни изпълнители и др.),  фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за:

 • Изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.
 • Отговор по отправено запитване от страна на  държавна институция или лице, изпълняващо публични функции, във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.
 • Разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • При упражняване на представителни функции – на вашите представители по закон или по пълномощие.
 • Предприемане на мерки за защита правата и собствеността на “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД, осигуряване безопасността на нашите клиенти или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

В изпълнение на договор

За да предоставим исканите от вас или представлявано от вас лице продукти и/или услуги или с оглед изпълнение на договор, по който вие или представлявано от вас лице е страна, предоставяме вашите лични данни на трети лица, без участието на които изпълнението на поетите от страните по договора ангажименти би било невъзможно, например:  Адвокат или представител на агенция за недвижими имоти, представляващи насрещната страна по сключен от вас предварителен договор за покупко-продажба, договор за наем на недвижим имот или на основание подписан от ваша страна договор за депозит с който стопирате от продажба предпочетен от вас недвижим имот;  Нотариус във връзка с  подписване на окончателен договор под формата на нотариален акт; и др. лица предоставяне е свързано с изпълнение от наша страна на сключения между нас договор за посредничество.

С вашето изрично съгласие

Извън изброените по-горе случаи, ще споделяме ваши лични данни с фирми, организации или външни лица, когато имаме съгласието ви да правим това.

7. Правата ви като субект на данни, които “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД обработва

Имате право:

На достъп до обработваните от агенцията ваши лични данни и правото да изисквате от “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД коригиране и актуализиране на съхраняваните ваши лични данни; Това може да направите, като подадете заявление в  офиса на  “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД.

 • Да оттеглите по всяко време предоставеното от вас съгласие за обработване и съхранение на личните ви данни в случаите, в които те се обработват само на основание съгласие (напр. при директен маркетинг на наши продукти/услуги, които не сте ползвали преди или продукти/услуги на наши партньори или за целите на маркетингови проучвания). Оттеглянето на вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването на данните ви, извършено до този момент.
 • Да подадете искане за изтриване на вашите лични данни, които се съхраняват и обработват от агенцията, в случаите, в които вече няма основание за обработването им.
 • Да поискате ограничаване на съхранението и обработването на личните ви данни от агенцията и да направите възражение срещу обработването.
 • Да получите вашите лични данни, които сте предоставил на агенцията, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато данните се обработват въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на сключен договор между вас и “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД, както и когато обработването се извършва по автоматизиран начин.
 • Да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от банката.
 • Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на вашето искане.
 • Ако не сме в състояние да се справим изцяло с искането ви в рамките на календарен месец (поради неговата сложност, нужда от съдействие от страна на трето лице или броя на искания), може да удължим този период и ще ви обясним причините за това.

8. Срок за съхранение на вашите данни

Ще съхраняваме вашите лични данни за срок не по-дълъг от 6 години, считано от годината, следваща годината на приключване на отношенията, във връзка с което са събрани вашите лични данни и доколкото не е налице друго основание за обработване на данните.

Ще извършваме съхранение на данните ви поради следните причини:

 • За да можем да удовлетворим ваши искания за предоставяне на информация.
 • За да можем да отговорим на вашите въпроси и жалби.
 • За да можем да докажем изпълнението на поетите от нас ангажименти към вас.
 • За да изпълним предвидените спрямо агенцията законови задължения относно съхранение на данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции, както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения.

Съхранението и обработването на вашите данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато изриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини или поради причини, свързани с прилагане на мерки за предотвратяване противоправно поведение и оказване на съдействие на държавни органи/институции в тази връзка. Тук се включват случаи на възникнали съдебни или други спорове, свързани с правоотношенията между вас и агенцията, промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

9. Промени в настоящата информация

Периодично ще актуализираме текста на настоящия документ с цел да ви осигурим максимално актуална и точна информация относно обработването на вашите данни в съответствие с нашата политика и в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата на “ПРИМЕА ПРОПЪРТИС” ЕООД и в офиса на агенцията.